Az Oktatási Főosztály által ellátott főbb feladatok

go to link Az Oktatási Főosztály által ellátott főbb feladatok

 

1. A Főosztály feladatai a hatályos Ügyrend szerint:

a)       ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 79. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzési tevékenységet;

b)       közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben, valamint részt vesz az Oktatási Hivatal által végzett országos közoktatási mérések, versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében;

c)       ellátja az Oktatási Hivatal által megküldött adatok, vonatkozó szakmai dokumentumok és eljárásrend alapján az országos mérés, értékelés eredménye szerint ismételten a jogszabályban meghatározott minimum szint alatt teljesítő iskolák fenntartóinak intézkedési terv készítésére való felhívásával, az elkészített intézkedési terv jóváhagyásával, és az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

d)       legalább kétévente végzi a nem állami, nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, melynek eredményéről értesíti a normatív költségvetési hozzájárulást folyósító szervet, kivétel ez alól az a nevelési-oktatási intézmény, melyet a nemzetiségi önkormányzat tart fenn (Nkt. 34. §.);

e)       legalább négyévente végzi a szakmai vizsgát szervező intézmények vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését, ennek ütemezéséről minden év február 28-ig éves ellenőrzési tervet készít, kiválasztja és felkészíti az ellenőrzést végző szakértőket és évente beszámolót készít az ellenőrzés tapasztalatairól, melyet megküld a szakképesítésért felelős miniszternek.

 

2. Elsőfokú hatósági döntést hoz:

 

a)       az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatti megállapításáról;

b)       a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelöléséről;

c)       a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba vételéről és működési engedélyének kiadásáról;

d)       szakmai vizsgaszervezés engedélyezéséről;

e)       a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére a székhely, telephely változását tanítási évben (szorgalmi időben), nevelési évben előre nem látható okból, történő engedélyezéséről;

f)         döntést hoz a tanköteles tanulók magántanulóként történő elbírálásáról abban az esetben, ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani.

 

3. Ellátja továbbá:

 

a)       a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat;

 

4.Másodfokú döntést hoz:

 

a)       a Kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével az érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában,

b)       a járási hivatal döntése ellen benyújtott fellebbezés vonatkozásában, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakértői bizottság előtti megjelenése, illetve tankötelezettségének teljesítése tárgyában.

 

5. Egyéb feladatai tekintetében:

a)       az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint előkészíti az érettségi vizsga vizsgabizottsága elnökének, tagjainak megbízását és ellenőrzi a vizsgabizottság tevékenységét;

b)       az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az érettségi vizsgák szervezésében;

c)       az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint működteti az érettségi vizsgabizottságot;

d)       értesíti az Oktatási Hivatalt az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről;

e)       működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot;

f)         közreműködik az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában;

g)       kijelöli a félévi és év végi osztályozó vizsgák vizsgabizottságának elnökét az Országos vizsgaelnöki névjegyzékről;

h)       közreműködik a köznevelési információs rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében, feldolgozásában;

i)         elkészíti és vezeti a nem állami, nem helyi önkormányzati köznevelési intézmények jegyzékét;

j)         nyilvántartást készít és vezet a Kormányhivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező, szakmai vizsgaszervezésre jogosult intézményekről, valamint a vizsgaszervezési engedélyükben szereplő szakképesítések köréről;

k)       ellátja a Nkt., valamint a vonatkozó jogszabályok által a Kormányhivatal hatáskörébe utalt, oktatást érintő feladatokat.

 

Földárverés

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet logója

Európai Uniós pályázatok

 

Járási hivatalok

Kormányablak

Kormányablak

mohu választások KSzK KSzK Belső piaci szolgáltatási irányelv üvegzseb